Korn, F. – Kmetóny Gazdová, V.: Občan a štát medzi demokraciou a partokraciou. Ústavnoprávny a politologický prienik definícií vzájomnej korelácie občana ako pôvodcu štátnej moci, štátu a politických strán

KORN, F. – KMETÓNY GAZDOVÁ, V.: CITIZEN AND STATE BETWEEN DEMOCRACY AND PARTOCRACY. CONSTITUTIONAL AND POLITICAL SCIENCE PENETRATION OF THE DEFINITIONS OF MUTUAL CORRELATION OF THE CITIZEN AS THE ORIGINATOR OF STATE POWER, THE STATE AND POLITICAL PARTIES 

Tibor Seman

Studia Politica Slovaca, 2022, vol.  15, no. 1, p. 53-55
Language: Slovak

Full text


Licence Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.