Publikačná etika

Publikačná etika je základný dokument, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov v činnosti časopisu. Zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu Studia Politica Slovaca (autori, recenzenti, redakčná rada, šéfredaktor, výkonná redakcia, vydavateľ). Hlavným cieľom publikačnej etiky je zaistiť maximálnu kvalitu, objektivitu a transparentnosť časopisu a dbať na súlad publikovaných textov s platnými právnymi predpismi, zamedziť porušovaniu autorských práv, plagiátorstvu, opakovanému použitiu dát a zasielaniu príspevkov viacerým vydavateľom, či zneužitiu výsledkov vedeckej práce. Naplneniu týchto cieľov slúži vymedzenie práv a povinností autorov, resp. ostatných zúčastnených strán.

Publikačná etika časopisu Studia Politica Slovaca rešpektuje Etický kódex Slovenskej akadémie vied a vychádza z Etického kódexu Výboru pre publikačnú etiku (COPE) a Elsevier Ethics in Research and Publication.

Práva a povinnosti autorov

 • Autor je povinný sa oboznámiť s pokynmi pre autorov, ako aj publikačnou etikou časopisu Studia Politica Slovaca.
 • Odovzdaním rukopisu redakcii autor vyhlasuje, že predložené dielo je pôvodné, dosiaľ nepublikované, že nebolo a nebude ponúknuté redakcii iného časopisu na publikovanie až do vydania konečného rozhodnutia časopisu Studia Politica Slovaca o jeho uverejnení/neuverejnení. V prípade doplneného a prepracovaného už publikovaného príspevku musí autor v poznámke túto skutočnosť uviesť spolu s konkrétnou informáciou, kde bol pôvodný príspevok publikovaný. 
 • Autor je zodpovedný za obsah diela a úmyselné uvádzanie nepresných informácii je neprijateľné. Autor je povinný ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky zistené chyby v publikovanom diele a poskytnúť súčinnosť pri náprave. Autor vyhlasuje, že dielo bolo napísané  v súlade so štandardmi vedeckej práce, pri dodržiavaní správnej a úplnej citácie. Plagiátorstvo je neprípustné. 
 • Autor je povinný uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt).
 • Autor je povinný vyvarovať sa urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobré meno časopisu.

Práva a povinnosti vydavateľa a redakcie 

 • Vydavateľ a redakcia časopisu Studia Politica Slovaca sa zaväzuje konať voči všetkým zúčastneným stranám v publikačnom procese v súlade s publikačnou etikou časopisu, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie. 
 • Vydavateľ a redakcia dbá na predchádzanie akýmkoľvek konfliktom záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady.
 • Redakcia zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky. 
 • Redakcia prijíma na recenzné konanie pôvodné rukopisy vedeckých textov a štúdií zodpovedajúcich zameraniu časopisu. Redakcia má právo zamietnuť príspevok, pokiaľ nespĺňa požadované kritériá z hľadiska odborného zamerania periodika, vedeckého prínosu a formálnej úpravy. Prijaté články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní. V prípade úspešného recenzného konania redakčná rada rozhoduje o publikovaní príspevku. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované príspevky jedine informatívneho charakteru, recenzie, anotácie a správy. 
 • Redakčná rada je zodpovedná za rozhodovanie o publikovaní, resp. nepublikovaní zaslaných  a recenzovaných príspevkov.
 • Redakcia chráni dôverný charakter osobných údajov, obsah recenzných posudkov a dôverný charakter korešpondencie redakcie s autormi a recenzentmi. 
 • Členovia redakčnej rady Studia Politica Slovaca publikujúci v časopise Studia Politica Slovaca nesmú zneužiť svoju pozíciu.

Práva a povinnosti recenzentov 

 • Recenzent je povinný oboznámiť sa s publikačnou etikou časopisu Studia Politica Slovaca, formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania.
 • Recenzent sa zaväzuje, že posúdi text z hľadiska odborného obsahu podľa svojho vedomia a svedomia objektívne, nezaujate a zodpovedne. 
 • Recenzenti sú vyberaní na základe ich uznávaných odborných znalostí.
 • Recenzent môže odmietnuť posúdiť príspevok v prípade, ak sa necíti dostatočne kvalifikovaný, ak nemá dostatok času na posúdenie rukopisu, v prípade zaujatosti, prípadne konfliktu záujmov a o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí redakciu.
 • Recenzent by mal okamžite informovať redakciu, ak v rámci predloženého textu identifikuje akúkoľvek formu plagiátorstva. Recenzent je povinný upozorniť, ak mu je známe, že podobný príspevok už bol publikovaný.
 • Recenzent musí udržiavať všetky informácie týkajúce sa recenzného konania v tajnosti pred tretími stranami. 
 • Recenzent doručí podpísaný posudok osobne, listom, prípadne oskenovaný posudok s podpisom e-mailom na adresu redakcie.
 • Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady.

Postup pri riešení prípadov neetického konania 

 •  Akékoľvek porušenie alebo podozrenie z porušenia publikačnej etiky časopisu Studia Politica Slovaca, alebo neetické správanie musí byť ohlásené redakcii, prípadne vydavateľovi časopisu. 
 • Redakcia je povinná vyvinúť maximálne úsilie, aby sa predmetná vec prešetrila a vyvodiť záverečné rozhodnutie. Proces prešetrenia prebieha nestranne na základe všetkých relevantných dôkazov. V prípade podozrenia porušenia publikačnej etiky zo strany časopisu je prizvaný nestranný odborník.
 • Výsledkom prešetrenia môže byť informovanie a poučenie dotknutej osoby, písomné upozornenie, prípadne stiahnutie textu. 
 • S dotknutou osobou môže časopis ukončiť akúkoľvek formu spolupráce.