Recenzné konanie

Časopis prijíma pôvodné vedecké práce z oblasti politických vied, najnovších politických dejín a medzinárodných vzťahov na mailovej adrese politica.slovaca@savba.sk

Od čísla 1/2023 je možné zaslať redakcii rukopis aj prostredníctvom redakčného systému OJS. Prechodné obdobie (zasielanie mailom/prostredníctvom OJS) trvá do 31. 12. 2023.

Pre nahratie článku cez redakčný systém, prosím, pokračujte podľa inštrukcií na tomto linku.

Publikovanie textov v periodiku Studia Politica Slovaca nie je spoplatnené, redakcia od autorov nepožaduje za zverejnenie žiadne finančné prostriedky.

Redakcia po prijatí článku posudzuje splnenie formálnych náležitostí. Po ich splnení sú príspevky podrobené dvojitému anonymnému recenznému konaniu. Autor/ka je o výsledku recenzného konania informovaný prostredníctvom recenzného posudku, ktorého záver môže byť nasledovný: 

  • článok sa odporúča publikovať – text je postúpený na posúdenie redakčnej rade
  • článok sa odporúča publikovať po zapracovaní pripomienok – upravená verzia textu je postúpená na posúdenie redakčnej rade
  • článok sa odporúča publikovať po zásadnej úprave textu – upravená verzia textu je opätovne zaslaná recenzentovi/recenzentke, ktorý formuluje svoje odporúčanie o publikovaní/nepublikovaní príspevku; v prípade pozitívneho stanoviska je text postúpený na posúdenie redakčnej rade
  • článok sa neodporúča publikovať – príspevok je zamietnutý a nebude publikovaný.

Po recenznom konaní hodnotia príspevky jednotliví členovia redakčnej rady. Príspevok môže byť autorom taktiež vrátený na prepracovanie na základe pripomienok členov redakčnej rady. O publikovaní príspevkov rozhoduje redakčná rada časopisu na svojom zasadnutí formou hlasovania.