Formálne kritériá príspevkov

Formát textov
Redakcia prijíma texty vo formáte Word (*.doc, *.rtf, *.docx) v slovenskom, českom a anglickom jazyku. V samostatnom dokumente autori zasielajú stručnú informáciu o sebe: e-mail, adresa pracoviska, tel. číslo, odkaz na web stránku, ORCID ID.

Pre nahratie článku cez redakčný systém, prosím, pokračujte podľa inštrukcií na tomto linku.

Obsah časopisu tvoria rubriky Štúdie a analýzy, Personálie, Diskusia, Recenzie a anotácie, Informácie. Obsah rubriky Štúdie a analýzy a personálie tvoria vedecké texty, ktorých súčasťou je názov, abstrakt (do 200 slov) a kľúčové slová v anglickom jazyku a poznámkový aparát. Rubriky Diskusia, Recenzie a anotácie, Informácie neobsahujú abstrakt s kľúčovými slovami, poznámkový aparát nie je povinný. Všetky príspevky, okrem diskusií, recenzií a anotácií, informácií sú posudzované v anonymnom recenznom konaní.

Rozsah textov (bez abstraktu a zoznamu použitej literatúry)
Štúdie a analýzy: 10 – 25 normostrán
Personálie: 10 – 25 normostrán
Diskusie: 5 – 15 normostrán
Recenzie: 5 – 10 normostrán
Anotácie: 2 – 4 normostrany
Informácie: 1 – 3 normostrany
1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami

Citácie a zoznam bibliografických odkazov
Časopis Studia Politica Slovaca pripúšťa citáciu podľa tzv. Harvardského systému. Na základe tohto systému autor/ka používa poznámky pod čiarou, avšak odkaz na použitý zdroj uvádza priamo v texte v zátvorke. Citácie harvardskou metódou sa realizujú na základe ISO normy STN ISO 690:2012.

  • Ak sa meno autora uvádza priamo v texte, v zátvorkách za ním nasleduje rok, napr. Novák (1998).
  • Ak sa však meno vo vete nespomína, v zátvorke treba uviesť meno a rok v tvare priezvisko (nie verzálami), medzera a rok, napr. (Novák 2001).
  • V citáciách na konkrétne časti informačného prameňa sa môže v zátvorkách za rokom uviesť údaj o umiestnení príslušnej časti t.j. číslo strany alebo rozpätie strán, napr. (Novák 2002, s. 103-105).
  • Ak majú dva alebo viaceré pramene rovnakého autora a rok, navzájom sa odlišujú malými písmenami, ktoré nasledujú za rokom vnútri zátvoriek, napr. Novák (2004a, s. 120); (Novák 2004b, s. 15).
  • Ak sa citácie vyskytujú v dvoch prameňoch, uvádzajú sa v jednej zátvorke a medzi údajmi je bodkočiarka a medzera, napr. (Novák 1998; Petrovský 1999).
  • Ak má prameň dvoch alebo troch autorov, použite pomlčku medzi priezviskami autorov napr. (Novák – Petrovský 2005 s. 23).
  • Ak má prameň viac ako troch autorov, použite za priezviskom prvého autora „et al.“, napr. (Novák et al. 1995, s. 347).
  • Ak prameň nemá konkrétneho autora, do zátvorky uveďťe názov zdroja, príp. časť názvu spôsobom, aby bolo možné identifikovať zdroj v zozname použitej literatúry, napr. (Vláda sa rozhodla skrátiť lehotu… 2003), (Sprísnia sa pravidlá cestnej premávky 2010), (Politický program 2006), (Oficiálny portál Ministerstva vnútra 2020).

    Zoznam použitej literatúry sa usporadúva abecedne podľa priezviska autora, ak dokument nemá autora tak podľa názvu zdroja, nasleduje rok vydania v zátvorke a za ním pri výskyte mena rovnakého autora a roka aj malé písmeno na odlíšenie jednotlivých odkazov a citácií. V prípade dvoch alebo troch autorov použite pomlčku, v prípade viac ako troch autorov „et al.“, ďalej miesto vydania, názov vydavateľstva a počet strán. Pre zdroje, ktoré majú pridelený DOI identifikátor, je ho tiež potrebné uviesť.


Kniha, monografia
PRIEZVISKO, meno (rok vydania). Názov diela. Miesto vydania: vydavateľstvo, rok, počet strán. DOI: link.

WIESNER, Adam (2020). Monkey on My Back: An Autoethnographic Narrative of a Therapeutic Experience. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA SAV, 2020, 224 s. DOI: https://doi.org/10.31577/2020.9788022418249.

Článok / štúdia v časopise
PRIEZVISKO, meno (rok vydania). Názov diela In Názov časopisu, ročník, číslo, rozsah strán. DOI: link.

GIZICKI, Wojciech (2020). Global and regional security. A return to military strength (?) In Studia Politica Slovaca, 13, 1, s. 4-17. DOI: https://doi.org/10.31577/SPS.2020-1.1.

Zborník / kolektívna monografia
PRIEZVISKO, meno editora (ed. / eds.) (rok vydania). Názov diela. Miesto vydania: vydavateľstvo, rok, počet strán. DOI: link.

MARUŠIAK, Juraj – FERENCOVÁ, Michaela (eds.) (2005). Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2005, 222 s.

Kapitoly v zborníkoch alebo kolektívnych monografiách
PRIEZVISKO, meno autora (rok vydania). Názov diela In PRIEZVISKO, meno editora (ed. / eds.). Názov zborníka / kolektívnej monografie. Miesto vydania: vydavateľstvo, rok, počet strán, rozsah strán. DOI: link.

KUSÁ, Zuzana (2005). Metodologické otázky výskumu premien kolektívnych a osobnostných identít In MARUŠIAK, Juraj – FERENCOVÁ, Michaela (eds.). Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava: VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2005, s. 10 – 31.

Novinové články (print)
PRIEZVISKO, meno (rok vydania). Názov článku In Názov zdroja, ročník, číslo, dátum, počet strán.

AUGUSTÍN, Michael (2020). Milovaný hriešnik Sarkozy In Pravda, XXX., 273, 25. 11. 2020, s. 31.

Novinové články (internet)
PRIEZVISKO, meno (rok vydania). Názov článku [online] In Názov zdroja, dátum. Dostupné na internete: link.

AUGUSTÍN, Michael (2020). Milovaný hriešnik Sarkozy [online] In Pravda.sk, 25. 11. 2020. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569736-milovany-hriesnik-sarkozy/.

Internetové zdroje
PRIEZVISKO, meno (rok vydania). Názov [online]. Dostupné na internete: link.

SCHWAB, Klaus (2020). Now is the time for a ‚great reset‘ [online]. Dostupné na internete: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/.